skjellprovehvorForeningen ønsker at det skal taes skjellprøver av all fisk som taes på land og beholdes. Dette fordi det gir oss mye nyttig informasjon om fisken i vassdraget. Foreningen benytter Norsk institutt for naturforskning (NINA) til å analysere prøvene som samles inn. Det er innsamlingspunkt på Arcticflies og på hytteveggen på Knottheim. Skjellprøveposer fåes på Ungdomssenteret og det vil også ligge tilgjengelig på foreningens hytter.

Det er mange gode grunner til at vi ønsker at det tas prøver av all fisk. Her er det en del informasjon om hvorfor:

Hvert år samler NINA inn et stort antall skjellprøver av laks, både fra elver og fra havet. En skjellprøve beskriver fiskens alder og vekst i ferskvann og i havet, og kan med rette kalles laksens ferdskriver.Skjellprøver kan også tas fra laks i oppdrettsanlegg som referanse for fiskens opphav. Med de historiske skjellsamlingene kan vi følge bestandenes livshistorie og genetiske sammensetning over tid, og hente ut ny kunnskap f.eks. om rømningstidspunkt for oppdrettsfisk


 
Aktuelle problemstillinger:

  • Registrere innslag av rømt oppdrettslaks i fangstene
  • Fiskens alder og størrelse som smolt, lengden av sjøopphold, og om den har gytt tidligere
  • Vekstforholdene til ulike bestander i ulike år
  • Korrigere fangststatistikken og beregne årsklassestyrke
  • Beregne hvor mye villaks som fanges, og hvor store bestandene er
  • Materiale og historisk arkiv for genetiske analyser

skjellprove

Samarbeid/tilbakemelding

Foreningen har en avtale med NINA om fortløpende kontroll av skjellprøver gjennom laksesesongen. For at det skal bli enda mer interessant for den enkelte fisker å sende inn skjellprøver så vil man, dersom man skriver mobiltelefonnummeret sitt på skjellprøveposen, få tilsendt en SMS med informasjon om fisken fra NINA. På den måten kan man lære en god del om fisken man har fått samtidig som man gjør nyttig registeringsarbeid for foreningen.

På årsmøtet trekkes det også ut premier blant medlemmer som har innsendt skjellprøver i løpet av sesongen. De siste årene har det vært flotte premier å vinne som takk for innsatsen med å sende inn skjellprøver.  

De som er interessert i resultatene av innsamling skjellprøver kan blant annet lese en rapport fra fjoråret gitt ut av NINA. Den er tilgjengelig HER på foreningens nettsider.  

 

 

 

Joomla templates by a4joomla